Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja wadium błąd polegający na braku jednego z zapisu dotyczącego przypadku zatrzymania wadium.

Sygn. akt: X Ga 154/07, Wyrok SO w Poznaniu z dnia 19 lipca 2007 r.

Przedstawiony przez skarżącego dokument gwarancji wadialnej w dacie, kiedy upłynął termin do składania ofert, co nastąpiło w dniu 16 stycznia 2007 o godzinie 11.30, nie spełniał wymogów art. 46 ust. 5 pzp. W dokumencie tym brakowało jednego z warunków zatrzymania wadium przez zamawiającego, a dokładnie warunku opisanego w art. 46 ust. 5 pkt 2 pzp. Ponadto dokument gwarancji wadialnej nie byΠ zgodny z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonymi przez zamawiającego, która w rozdziale VI pkt 4 dotyczącym wadium wskazywałΠa na konieczność objęcia w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniężna wszystkich przypadków wymienionych w art. 46 ust. 5 Pzp. Tego rodzaju brak nie może być kwalifikowany według sugestii banku wystawiającego dokument gwarancji jako omyłka pisarska.

Oczywista omyłką jest bowiem nasuwająca się sama przez się niedokładność, oczywisty błąd pisarski, które wystąpiły w istniejącym dokumencie. Treść udzielonej gwarancji nie zawierała sformułowania zawartego w art. 46 ust. 5 pkt 2 Pzp, co uniemożliwiłoby zamawiającemu zatrzymanie wadium w przypadku nie wniesienia przez skarżącego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Brakiem w treści gwarancji wadialnej oświadczenia o treści wynikającej z art. 46 ust. 5 pkt 2 Pzp skarżący nie może obciążać banku udzielającego gwarancji bowiem bank przyjął zlecenie skarżącego z dnia 2 stycznia 2007 r. o udzielenie gwarancji, ale z faktu, że do zlecenia dołączona była specyfikacja istotnych warunków zamówienia nie wynika, że bank obowiązany był udzielić gwarancji zgodnej z wnioskiem. To skarżący należycie dbając o swoje interesy uzyskawszy gwarancję wadialną winien sprawdzić, czy spełnia ona warunki specyfikacji. Na skarżącym bowiem spoczywał obowiązek właściwego przygotowania oferty.

Tego rodzaju brak w treści dokumentu gwarancji nie podlegał uzupełnieniu w trybie wezwania przez zamawiającego w myśl art. 26 ust. 3 Pzp, który znajduje zastosowanie w celu złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub w celu uzupełnienia dokumentów zawierających błędy (...). Przepis ten dotyczy wyłącznie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 pzp) [aktualnie, po nowelizacji przepisów ustawy Pzp ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Pzp oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 82, poz. 560, uzupełnianie dokumentów dotyczy również dokumentów przedmiotowych, o których stanowi art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp – przyp. red.]. Wniesienie wadium wymaganego warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi jeden z opisanych w art. 24 ust. 2 Pzp warunków udzielenia zamówienia. Jest to warunek odrębny od warunku złożenia oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i nie podlegający uzupełnieniu po upływie terminu składania ofert.

Powrót

Loding...