Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Awal – poręczenie wekslowe

Awalista – poręczyciel wekslowy

Beneficjent gwarancji - zamawiający, inwestor, podmiot zlecający wykonanie.

Gwarancja ubezpieczeniowa - pisemne zobowiązanie Ubezpieczyciela ( gwaranta ), poręczenie, do spełnienia określonego warunku ( najczęściej wypłacenia kwoty ) na rzecz beneficjenta gwarancji.

Gwarancja bezwarunkowa – gwarancja której realizacja następuje na żądanie beneficjenta gwarancji

Gwarancja warunkowa – gwarancja której realizacja następuje po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji warunków wymienionych w treści dokumentu gwarancji

Gwarancja łączona – połączona gwarancja należytego wykonania umowy i gwarancja usunięcia wad i usterek.

Gwarant - ubezpieczyciel, wystawia gwarancję ubezpieczeniową.

Komparycja gwarancji - nagłówek gwarancji, w zależności od rodzaju gwarancji komparycja zawiera takie elementy jak :

  • rodzaj gwarancji
  • numer gwarancji
  • strony umowy

Limit gwarancyjny - limit w ramach którego podmiot może ubiegać się o gwarancję ubezpieczeniową na zasadach uproszczonych. Weryfikacja wnioskodawcy gwarancji ma miejsce przed zawarciem umowy generalnej na udzielanie gwarancji ubezpieczeniowych. Po uzyskaniu zgody na limit gwarancja jest wystawiana na zasadach uproszczonych.

Regulamin udzielania gwarancji - zbiór przepisów regulujących zasady wystawiania / otrzymania gwarancji ubezpieczeniowej.

Suma gwarancyjna - określona w umowie kwota do której ubezpieczyciel ( gwarant ) ponosi odpowiedzialność z tytułu zawartej umowy gwarancji.

Wadium - kaucja, zastaw

Wnioskodawca gwarancji - wykonawca, oferent, podmiot zobowiązany do wykonania umowy zawartej z beneficjentem gwarancji.

WPT - wspólna procedura tranzytowa.

Karnet TIR - Międzynarodowy Tranzyt Drogowy (Transports Internationaux Routiers), dokument wystawiany na podstawie Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów, dokument ten pozwala przewozić towary przez kraje należące do konwencji TIR bez konieczności przedstawiania towarów do kontroli celnej.

Loding...