Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania.

Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty wrazie niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy nazywamy gwarancja należytego / dobrego wykonania umowy.

Gwarancja ta pozwala zabezpieczyć interes zamawiającego, natomiast wykonawcy, umożliwia na zwolnienie gotówki, jest ona stosowana przy realizacji inwestycji lub sprzedaży, dostawie towarów.

Gwarancje tego typu są rożnie nazywane, poprawne i spotykane nazwy to : gwarancja należytego wykonania umowy (kontraktu), gwarancja dobrego wykonania umowy ( kontraktu). Mają one zastosowanie zarówno do umów realizowanych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych jak i do umów prywatnych nie podlegających ustawie.


Wysokość zabezpieczenia z prawo zamowien publicznych, str 146

Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowi-tej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania za-mawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. Zabezpieczenie ustala się w wysokości od 2 % do 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane z tym że w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30 % kwoty zabezpieczenia. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania za-mówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

Jako ciekawostkę należy nadmienić, ze zobowiązanie gwaranta może polegać na uregulowaniu roszczenia wobec beneficjenta, lub na zobowiązaniu gwaranta do wykonania świadczenia w miejsce wnioskodawcy gwarancji, różnica bedzie polegała na wysokości zobowiązania, w pierwszym przypadku suma gwarancyjna będzie stanowiła pewien procent wartości kontraktu, natomiast w drugim przypadku suma gwarancyjna będzie równa wartości kontraktu, dla beneficjenta oczywiście korzystniejszy jest przypadek drugi, jednak ten model gwarancji nie jest spotykany na naszym rynku.
Okres obowiązywania gwarancji należytego wykonania umowy jest określany w umownie i jest on uzależniony od czasu trwania kontraktu, początkiem jest zazwyczaj dzień podpisania umowy pomiędzy wnioskodawcą gwarancji a jej benficjentem, i obejmuje okres trwania wykonywania kontraktu. Okres ten powinien być wydłużony o okres na zgłoszenie ewentualnych roszczeń beneficjenta tzn. do ostatniego dnia czyli do dnia w którym kontrakt powinien być zrealizowany dodawany jest okres zazwyczaj 30 dni na potwierdzenie przez beneficjenta, że umowa została należycie wykonana ( czas na odbiór przedmiotu umowy).

Gwarancja może być rownież wystawiona po podpisaniu umowy czyli w trakcie realizacji kontraktu, wniesione zabezpieczenie np. Pieniężne moze zostać zamienione na zabezpieczenie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, jednak należy mieć na uwadze fakt, ze w praktyce gwarancja taka nie zostanie udzielona jeżeli wykonawca wystąpił o udzielenie gwarancji po przekroczeniu 50% czasu przeznaczonego na realizacje zadania. Podsumowując gwarancja należytego wykonania umowy moze zostać wystawiona :

  • Przed podpisaniem umowy
  • Na dzień podpisania umowy

Po podpisaniu umowy maksymalnie do połowy czasu przeznaczonego na jej wykonanie.

Zobacz wzór gwarancji ubezpieczeniowej dobrego wykonania tutaj.

 

Loding...