Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja ubezpieczeniowa na wytwarzanie paliw ciekłych oraz na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne, wprowadzono koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych oraz na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą. Podmiot ubiegający się o udzielenie koncesji musi złożyć zabezpieczenie majątkowe w wysokości 10 000 000 PLN. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie powstałych lub mogących powstać należności związanych z wykonywaną działalnością. Zabezpieczeniem tym może być między innymi gwarancja ubezpieczeniowa. Okres gwarancyjny nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Gwarancja ubezpieczeniowa musi być gwarancją bezwarunkową i nieodwołalną, płatną na każde wezwanie Beneficjenta, powinna uwzględniać dodatkowo również wypłatę należnych odsetek za zwłokę.

Dodatkowe klauzule jakie powinny się znaleźć w jej treści to :

  • Klauzula terminu płatności - wypłata ma nastapić w ciągu 7 dni licząc od dnia doręczenia wezwania.
  • Klauzula redukcji sumy gwarancyjnej - suma gwarancyjna ulega zmniejszeniu o każdą wypłaconą kwotę.

Beneficjentem gwarancji jest :Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Wnioskodawcą, zobowiązanym - podmiot ubegający się o wydanie koncesji. 

Gwarantem - ubezpieczyciel.

 

Do gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej należy załączyć:

  1. oryginały dokumentów pełnomocnictwa, w przypadku gdy Gwarant jest zastępowany przez pełnomocnika,
  2. karty wzorów podpisów osób reprezentujących Gwaranta (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji)

Zobacz wzór gwarancji ubezpieczeniowej tutaj.

 

Przepisy : Prawo Energetyczne (Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348)

 

Loding...