Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty za roboty budowlane.

Gwarancja ta to to samo co gwarancja zapłaty za wykonane prace, została ona opisana ze względu na fakt, że została ona przewidziana w przepisach kodeksu cywilnego, w artykule 6491.232,

§ 1. Gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zwanej dalej „gwarancją zapłaty”, inwestor udziela wykonawcy (generalnemu wykonawcy) w celu zabezpieczenia terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.
§ 2. Gwarancją zapłaty jest gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, a także akredytywa bankowa lub poręczenie banku udzielone na zlecenie inwestora.
§ 3. Strony ponoszą w równych częściach udokumentowane koszty zabezpieczenia wierzytelności.

Paragraf 1 niedo końca jest poprawny ponieważ inwestor nie może udzielić gwarancji ubezpieczeniowej, raczej wnioskuje o taką gwarancję i po jej otrzymaniu przekazuje ją głównemu wykonawcy.

Wykonawca (generalny wykonawca) robót budowlanych może w każdym czasie żądać od inwestora gwarancji zapłaty do wysokości ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na piśmie przez inwestora.Jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) nie uzyska żądanej gwarancji zapłaty w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 45 dni, uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy inwestora ze skutkiem na dzień odstąpienia. Brak żądanej gwarancji zapłaty stanowi przeszkodę w wykonaniu robót budowlanych z przyczyn dotyczących inwestora. Inwestor nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia mimo niewykonania robót budowlanych, jeżeli wykonawca (generalny wykonawca) był gotów je wykonać, lecz doznał przeszkody z przyczyn dotyczących inwestora. Jednakże w wypadku takim inwestor może odliczyć to, co wykonawca (generalny wykonawca) oszczędził z powodu niewykonania robót budowlanych.

Stronami gwarancji będą :

  • Głowny wykonawca, wykonawca, - jako beneficjent gwarancji.
  • Inwestror - jako wnioskodawca gwarancji.
  • Ubezpieczyciel - jako gwarant, wystawca gwarancji.

inna sytuacja :

  • Główny wykonawca - jako wnioskodawca gwarancji.
  • Podwykonawca - jako beneficjent gwarancji.
  • Ubezpieczyciel - jako gwarant, wystawca gwarancji.

 

Loding...