Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

FAQ

1 . Czy jest uniwersalny wzór gwarancji?

Nie niema, każda gwarancja jest tworzona pod konkretną umowę i jej wzór każdorazowo jest ustalany z Beneficjentem gwarancji.

2. Czy jest prawo regulujące gwarancje ubezpieczeniowe ?

Nie, nie ma, gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentem funkcjonującym od lat jednak nie ma odrębnej ustawy poświęconej temu zagadnieniu.

3. Jak jest cena za gwarancje ?

Suma gwarancyjna x współczynnik x czas trwania ( np. ilość miesięcy ) = składka za gwarancję.
Wysokość współczynnika określana jest po przeprowadzonej analizie przedsiębiorstwa. Możesz skorzystać z naszego kalkulatora służącego do obliczenia ceny za gwarancję ubezpieczeniową, pamiętaj jednak, że służy on do wyliczenia orientacyjnej ceny, cena ostateczna jest podawana po przeprowadzonej analizie ryzyka - oblicz koszt gwarancji.

4. Co wpływa na cenę gwarancji ?

Cena gwarancji jest uzależniona od wielu czynników, na pewno do najważniejszych które bezpośrednio wpływają na jej cenę to czas trwania gwarancji, suma gwarancyjna czyli kwota zabezpieczenia rodzaj gwarancji.

5. Co to jest wadium ?

Wadium inaczej kaucja, zastaw, określona kwota zapewniająca składanie wiarygodnych ofert.

6. Na jak długo może być wystawiona gwarancja ?

Okres na jaki jest wystawia gwarancja zależy od jej rodzaju poniżej podajemy maksymalne okresy dla najpopularniejszych gwarancji :

  • Gwarancja wadium - 12 m-cy.
  • Gwarancja należytego wykonania umowy - 5 lat ( 60 m-cy).
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek - 5 lat ( 60 m-cy).
  • Gwarancja łączona należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek - 6 lat (72 m-ce).

7. Po co są stosowane zabezpieczenia do gwarancji ?

Celem zabezpieczenia gwarancji czyli wniesienie zabezpieczenia przez podmiot wnioskujący o gwarancję jest zabezpieczenie roszczeń gwaranta w przypadku gdyby gwarancja została uruchomiona, wymóg zabezpieczenia wprowadza staranność u wykonawcy kontraktu, gdyby gwarancja funkcjonowała bez zabezpieczeń mogłoby to powodować niedbałość w wykonywaniu kontraktu przez jego wykonawcę, sytuacja taka byłaby również niekorzystna dla beneficjenta gwarancji.

8. Do czego służy kalkulator dat umieszczony na stronie ?

Kalkulator dat ma ułatwić Państwu wypełnianie wniosku o gwarancje a konkretnie pozycje dotyczące okresu obowiązywania gwarancji, przykładowo okres wadium ma trwać 30 dni, znana jest data początkowa natomiast datę końcową trzeba podać już samemu, wystarczy w kalkulatorze wpisać datę początku, liczbę dni a otrzymany wynik będzie datą końcową wadium.

9. Jak jest różnica pomiędzy gwarancja ubezpieczeniową a bankową ?

Podstawowa dotyczy podmiotu gwarantującego zgodnie z nazwą, bank-ubezpieczyciel, gwarancja ubezpieczeniowa jest łatwiejsza do uzyskania oraz nie blokuje lini kredytowej podmiotu wnioskującego.

10. Czy wszyscy ubezpieczyciele mają w swojej ofercie gwarancje ubezpieczeniowe ?

Nie, niektóre zakłady ubezpieczeń pomimo, że posiadają taki produkt czy też raczej posiadają zezwolenie na wystawianie gwarancji, nie sprzedają go.

11. Ile gwarancji ubezpieczeniowych mogę wykupić jeżeli firma wykonuje dużo kontraktów ?

To zależy od "zdolności gwarancyjnej " firmy, jedna duża gwarancja może w całości zablokować limit gwarancyjny.

12. Jak płatana jest gwarancja ubezpieczeniowa ?

Gwarancja jest zawsze opłacana jednorazowo przed jej wydaniem.

13. W jakim terminie jest wystawiana gwarancja i kiedy najpóźniej mogę się o nią starać ?

Ze względu na fakt że gwarancja jest wystawiana po akceptacji jej treści i dokonaniu analizy firmy lepiej trzymać się reguły im wcześniej tym lepiej, jednak przyjmując wariant optymistyczny można założyć że dla pierwszej gwarancji potrzeba 7 dni, dla następnych gwarancji 2 dni.

14. Jakie zabezpieczenia gwarancji są najlepsze ?

Najlepsze, jest oczywiście pojęciem względnym i zależy od punktu widzenia tzn. Innego rodzaju zabezpieczenia będą lepsze dla gwaranta a inne dla wnioskodawcy gwarancji, możemy powiedzieć że najwygodniejszym i najprostszym zabezpieczeniem będzie weksel.

15. Czy pozytywna ocena firmy gwarantuje w 100 % otrzymanie gwarancji ?

Nie, ponieważ treść gwarancji musi zostać zaakceptowana prze dwie strony tj. przez beneficjenta i gwaranta sama pozytywna ocena nie wystarczy, wymagana jest jeszcze akceptacja jej treści, ponadto zapisy kontraktu mogąmprzyczynić się do odmowy przez gwaranta.

16. W ilu egzemplarzach jest wystawiana gwarancja ?

W jednym egzemplarzu.

17. Co zrobić gdy w treści gwarancji ubezpieczeniowej wystąpił błąd literowy ?

Można wystawić aneks, jednak błąd literowy nie powoduje, że gwarancja jest nieważna.

18. Skąd wynika możliwość dopuszczająca wniesienia wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej ?

Z ustawy prawo zamówień publicznych.

19. Od kiedy powinna obowiązywać gwarancja ubezpieczeniowa wadium ?

Gwarancja wadium powinna obowiązywać od dnia w którym należało wnieść wadium, dniem tym jest dzień składania ofert.

20. W jakim celu otrzymałem projekt gwarancji ubezpieczeniowej ?

Projekt gwarancji należy przesłać do akceptacji beneficjentowi, właśnie w tym celu jest on wysyłany, po uzyskaniu akceptacji jej treści przez beneficjenta wystawiana jest gwarancja.

21. Czy analiza firmy kosztuje ?

Nie, analiza firmy jest bezpłatna.

22. Moja firma działa krócej niż rok czy mam szanse na otrzymanie gwarancji ?

Ponieważ ocena jest bezpłatna warto próbować, choć szanse sa małe, jednak sytuacja firmy jej wartość i rodzaj zaproponowanych zabezpieczeń mogą wpłynąć na pozytywną ocenę.

23. Czy w każdym zakładzie ubezpieczeń otrzymam gwarancje ubezpieczeniową, firma ma dobre wyniki finansowe ?

Nie, ponieważ rynek ciągle sie zmienia zakład ubezpieczeń może odmówić wystawienia gwarancji chociażby ze względu na branże w której dział firma, w danym czasie może być to branża niepożądana, wyniki finansowe to bardzo ważny czynnik ale nie jedyny a w pewnych sytuacjach będzie traktowany jako drugorzędny.

24. W umownie zastrzeżono ze oprócz gwarancji mam dostarczyć potwierdzenie ze osoby które ja wystawiły miały uprawnienia do jej wystawienia i podpisu co muszę jeszcze dostarczyć ?

W takiej sytuacji do gwarancji należy załączyć pełnomocnictwo osób które je podpisały, wystarczy kopia potwierdzona notarialnie.

25. Czy po wystawieniu gwarancji można ją zmienić ?

Tak, ponieważ zdarzają się sytuacje w których dochodzi do zmiany w zapisach umowy.

26. Czy aneks do gwarancji ubezpieczeniowej jest płatny ?

To zależy od tego o jakie zmiany chodzi i od ubezpieczyciela, jeżeli zmiana dotyczy wydłużenia czasu trwania okresu gwarancyjnego to taki aneks będzie płatny.

27. Zabezpieczeniem wystawionej na wniosek mojej firmy gwarancji ubezpieczeniowej był weksel , co się dzieje z zabezpieczeniem po upływie gwarancji ?

Weksel jest zwracany albo komisyjnie niszczony, po okresie obowiązywania gwarancji zabezpieczenie powinno zostać zwrócone wnioskodawcy gwarancji.

28. Termin związania ofertą został przedłużony o 30 dni, gwarancja wadium była wystawiona na 30 dni co teraz ?

Wystarczy aneks do gwarancji wadium, w aneksie powinien zostać wpisany termin obejmujący okres od dnia składania ofert + 60 dni.

29. Umowa-kontrakt jest w języku angielskim, czy uzyskam do takiej umowy gwarancję ubezpieczeniową ?

Tak, jednak aby uzyskać gwarancję, umowa musi zostać przetłumaczona na język polski, najlepiej przez tłumacza przysięgłego.

30. Czy można uzyskać gwarancję dla firmy zagranicznej tzn. wnioskodawcą-zobowiązanym będzie firma polska natomiast beneficjentem jest firma zagraniczna ?

Tak, można, jezeli tylko Beneficjent gwarancji wyrazi zgodę na taką formę zabezpieczenia, zwracamy uwagę, że gwarancja będzie wystawiona w języku polskim i zastosowanie będą mialy przepisy prawa polskiego, dlatego zagraniczna firma może nie zaakceptować takiej formy zabezpieczenia, natomiast gwarant czyli ubezpieczyciel raczej nie wyrazi zgody aby do gwarancji ubezpieczeniowej miały zastosowanie przepisy prawa innego państwa.

31.  Jak jest opłacana składka za gwarancję ubezpieczeniową.

Składka jest opłacana jednorazowo przelewem.

32.  Co zabezpiecza gwarancja ubezpieczeniowa dobrego wykonania umowy.

Gwarancja ta,  zabezpiecza Beneficjenta gwarancji przed ryzykiem niewykonania kontraktu przez jego wykonawcę.

33. Beneficjent zarządał oprócz dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej abym dostarczył KRS gwaranta i pełnomocnictwo osoby wystawiającej gwarancję ,czy jest to dopuszczalne ?

Tak, Beneficjent może zarządać tych dokumentów w celu upewnienia się, że dokument gwarancji jest prawdziwy, jest do dodatkowy element weryfikacyjny i jak najbardziej praktykowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loding...