Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja ubezpieczeniowa - Zabezpieczenia

Celem zabezpieczenia gwarancji ubezpieczeniowej jest zabezpieczenie roszczeń zwrotnych gwaranta do wnioskodawcy gwarancji,
wniesienie zabezpieczenie ma również na celu wymuszenie na podmiocie wnioskującym a więc podmiocie który ma wykonać zlecenie aby zlecenie to wykonał z najwyższa starannością, brak zabezpieczenia mógłby prowadzić do braku staranności przy wykonywaniu zlecenia na rzecz beneficjenta gwarancji i tym samym realizacji gwarancji. Zabezpieczenie pełni więc dodatkowo funkcję prewencyjną.

Poniżej zamieszczono opis najczęściej akceptowanych zabezpieczeń przez gwaranta.
Zabezpieczenia podzielone zostały na osobiste ( zabezpieczeniem jest cały majątek ) i rzeczowe ( zabezpieczeniem jest określona rzecz).

Zabezpieczenia osobiste

 • Weksel – rodzaj papieru wartościowego sporządzany w ściśle określonej formie zawierający bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy weksla do zapłacenia określonej sumy pieniężnej, rodzaje weksli : weksel własny, weksel trasowany.
 • Poręczenie cywilne – umowa w której poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela, że wykona zobowiązanie dłużnika.
 • Poręczenie wekslowe – poręczenie złożone na wekslu, poręczyciel odpowiada na równi z osoba za którą dług wekslowy poręczył, poręczenie musi być złożone na wekslu.
 • Przelew wierzytelności – przeniesienie wierzytelności ( długu ) przez wierzyciela ( osoba uprawniona do spełnienia, otrzymania świadczenia )   na osobę trzecią.
 • Przejęcie długu – wstąpienie przez osobę trzecią w miejsce dłużnika.
 • Przystąpienie do długu – rozszerzenie odpowiedzialności za spełnienie świadczenia przez dłużnika na osobę trzecią.
 • Zobowiązanie do przeniesienia własności nieruchomości – przyrzeczenie dłużnika do przeniesienia prawa własności nieruchomości na wierzyciela w przypadku niewykonania zobowiązania.
 • Dobrowolne poddanie się egzekucji – poddanie się egzekucji przez dłużnika bez potrzeby wszczynania postępowania sadowego, zgoda na dobrowolne poddanie się egzekucji zastępuje wyrok lub nakaz zapłaty, dokonywany w formie aktu notarialnego  ( art. 777 ust 4 i 5 kodeksu postępowania cywilnego ).

Zabezpieczenia rzeczowe

 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie  – przeniesienie własności rzeczy ruchomych przez dłużnika na wierzyciela, umowa jest zawierana pomiędzy właścicielem rzeczy a wierzycielem.
 • Zastaw zwykły na rzeczach  – ograniczone prawo rzeczowe, przedmiotem zastawu może być rzecz ruchoma.
 • Zastaw zwykły na prawach  – zastaw na zbywalnych prawach majątkowych.
 • Zastaw rejestrowy  – zastaw na rzeczach ruchomych lub prawach majątkowych wpisany do rejestru zastawów.
 • Hipoteka – ograniczone prawo rzeczowe nieruchomości.
 • Kaucja – określona kwota przeznaczona na zabezpieczenie przyszłych roszczeń.
 • Blokada środków pieniężnych  – blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym.
Loding...