Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Gwarancja ubezpieczeniowa usunięcia wad i usterek.

Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia określonej kwoty w przypadku nie wywiązania sie z zobowiązań wynikających z tytułu rekojmi za wady fizyczne lub prawne nazywa się gwarancja usunięcia wad i usterek.

Gwarancja ta jest zobowiązaniem gwaranta do zapłacenia określonej kwoty jeżeli po wykonaniu zobowiązania wynikającego z umowy okazało się, że sprzedana rzecz, wykonana praca mają wady fizyczne lub wady prawne, i nie zostały one na żądanie beneficjenta usunięte przez podmiot zobowiązany do ich usunięcia lub naprawienia.

Celem zastosowania gwarancji jest zabezpieczenie interesu zamawiającego który ponosi ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z udzielonej przez wykonawcę gwarancji, ryzykiem jaki ponosi zamawiający jest sytuacja gdy po odebraniu przedmiotu umowy ujawniają się wady a wykonawca już nie istnieje lub z innych względów nie może wywiązać się z obowiązku usunięcia wad.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu należytego wykonania kontraktu, ( dla przypomnienia jest ona równa od 2% do 10 % wartości kontraktu). Jest ona zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
Okres na jaki jest wystawiana gwarancja zależy od zapisów w umownie dotyczących gwarancji, maksymalny okres na jaki jest udzielana gwarancja ubezpieczeniowa to okres 5 lat.

Gwarancja ta może być wystawiona po wydaniu rzeczy, przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego lub po jego podpisaniu, jeżeli gwarancja ma być wystawiana już w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, konieczne będzie dostarczenie podpisanego oświadczenia przez zamawiającego ( beneficjenta gwarancji ), że do dnia wystawienia dokumentu gwarancji ubezpieczeniowej - gwarancji usunięcia wad i usterek nie wystąpiły, ujawniły się jakiekolwiek wady i usterki.

Zobacz wzór gwarancji ubezpieczeniowej usunięcia wad i usterek tutaj.

 

Loding...