Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Błąd w gwarancji wadium polegajacy na braku oznaczenia numeru zamówienia i nazwy zamówienia

Sygn. akt KIO/ UZP 51/07 WYROK z dnia 10.01.2008 r.

O wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp, ze względu na wniesienie wadium w celu zabezpieczenia złożonej oferty. Zamawiający uznał bowiem, że dokument gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium jest niewłaściwy ze względu na brak możliwości identyfikacji zabezpieczonej wierzytelności – postępowania, którego dotyczy.

Zamawiający pismem z dnia 6 grudnia 2007 r. protest oddalił, podnosząc, że wobec faktu, iż złożona gwarancja ubezpieczeniowa nie zawiera numeru zamówienia nadanego przez Zamawiającego i nazwy zamówienia, to tym samym „nie zawiera elementów niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji zabezpieczonej wierzytelności” oraz „nie można uznać, aby udział Protestującego w badanym postępowaniu został zabezpieczony poprzez wniesienie wadium”. Zamawiający wskazał, Ŝe załączona w ofercie Konsorcjum gwarancja ubezpieczeniowa nie zawiera elementów niezbędnych do jednoznacznej identyfikacji zabezpieczonej wierzytelności, nie zawiera elementów wskazanych w pkt 11.2.2 lit b IDW (cz. I specyfikacji istotnych warunków zamówienia).

W ocenie Odwołującego w kwestii tej należy zastosować interpretację celowościową, a nie wyłącznie literalnie odczytywać przepisy, tak jak to uczynił Zamawiający. Ponadto Odwołujący podniósł, że wniesiony dokument gwarancji ubezpieczeniowej spełnia zarówno funkcję wadium w postaci warunku uczestnictwa w przetargu jak i zabezpiecza zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Celem zaś ustawodawcy nie jest eliminowanie Wykonawców z przyczyn formalnych. Zdaniem Odwołującego treść złożonej gwarancji należy tłumaczyć z uwzględnieniem okoliczności, w których gwarancja została udzielona. Na dowód, Ŝe dokument w postaci gwarancji ubezpieczeniowej został złożony do postępowania, będącego przedmiotem odwołania Odwołujący przedstawił Zamawiającemu odpis wniosku z dnia 22.08.2007 r. skierowanego do ubezpieczyciela (gwaranta), aneks do gwarancji ubezpieczeniowej zawierający poprawny tytuł postępowania jak również oświadczenie PTU o wystawieniu gwarancji dla postępowania, będącego przedmiotem odwołania. W ocenie składu orzekającego Krajowej Izby Odwoławczej gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr F07010227, wystawiona przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 30 lipca 2007 roku spełnia niezbędne warunki jej własności.

Wyróżniając gwarancję bezpośrednią i pośrednią. Instytucja gwarancji ubezpieczeniowej nie ma odrębnej 5 regulacji prawnej. Istotne jest to, że zobowiązanie gwaranta jest samoistne i abstrakcyjne, co oznacza że zakład ubezpieczeń odpowiada za cudzy dług jak za dług własny. Specyfika tego rodzaju gwarancji polega też na tym, że ma ona charakter zobowiązania w znacznym stopniu abstrakcyjnego, co związane jest z tym, że gwarant w zasadzie nie może odwoływać się do stosunku podstawowego łączącego zleceniodawcę z beneficjentem, będącego przyczyną udzielenia gwarancji. Z abstrakcyjnego charakteru zobowiązania gwaranta wywodzona jest także w orzecznictwie niedopuszczalność powoływania się przez gwaranta na zarzuty wynikające ze stosunku pomiędzy beneficjentem gwarancji a zleceniodawcą (orzeczenie SN z dnia 28 kwietnia 1995 r., III CZP 166/94, OSN 1995, nr 10, poz. 135).

Gwarancja bezwarunkowa, jaka została udzielona Wykonawcy i złożona Zamawiającemu w badanym postępowaniu, oznacza zobowiązanie do wykonania określonego świadczenia w sytuacjach określonych w gwarancji i zgodnych z art. 46 ust. 5 Pzp. Gwarancja na pierwsze żądanie oznacza, Ŝe ubezpieczyciel ma obowiązek zapłaty po otrzymaniu wezwania od beneficjenta gwarancji, bez potrzeby dokumentowania, czy zabezpieczone gwarancją zdarzenie nastąpiło.

Dokument gwarancji ubezpieczeniowej z dnia 30 lipca 2007 r. nr F07010227 wyraźnie wskazuje warunki, odpowiadające treścią art. 46 ust. 5 pzp, po których ziszczeniu Zamawiający (beneficjent) będzie uprawniony do żądania spełnienia świadczenia przez gwaranta. Gwarancja nie uzależnia w żaden sposób praw beneficjenta od okoliczności istnienia bądź nie istnienia pełnej nazwy bądź numeru postępowania nadanego przez Zamawiającego. Zatem zdaniem KIO brak w dokumencie gwarancji pełnej nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie ma znaczenia dla oceny skutków prawnych udzielonej gwarancji i ewentualnych roszczeń Zamawiającego w tym zakresie. Niewłaściwe podanie nazwy oraz brak numeru postępowania można ewentualnie rozpatrywać

w aspekcie niewypełnienia warunków formalnych, zawartych w pkt 11.2.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co jak wykazano wyżej nie skutkuje odrzuceniem oferty. 6 W świetle powyższego, w ocenie KIO wadium zostało skutecznie wniesione, zatem nie istnieją podstawy do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp.

Powrót

Loding...