Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Brak w gwarancji bankowej sformułowania że jest gwarancją bezwarunkową

Sygn. akt: KIO/UZP 190/09, Wyrok KIO z dnia 2 marca 2009 r.

Wbrew stanowisku zaprezentowanemu przez Zamawiającego na rozprawie, wymagania określonego we wskazanym postanowieniu SIWZ, nie można interpretować wyłącznie jako konieczności zamieszczenia w tekście gwarancji określenia „bezwarunkowy.” Gwarancja bankowa jako czynność prawna winna być oceniana na podstawie swojej treści, niezbędne było zatem ustalenie, czy w treści gwarancji występują jakiekolwiek dodatkowe wymagania lub warunki, wymagane dla skutecznego pozyskania kwoty wadium. W ocenie Izby, z treści gwarancji nie można wywieść, że prawo do zaspokojenia się z niej, uzależnione jest od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków, potwierdził to również Zamawiający na rozprawie. Skoro w treści gwarancji ograniczenia takie nie występują, a gwarancja płatna jest „na pierwsze żądanie” na podstawie żądania zapłaty i oświadczenia beneficjenta, że zaszły zdarzenia uzasadniające zatrzymanie wadium, to brak jest podstaw do przyjęcia, że gwarancja ma charakter warunkowy. Podobne stanowisko wynika również z bezspornego faktu poddania gwarancji „Jednolitym Regułom dla Gwarancji Płatnych na Żądanie”, o czym informuje tekst gwarancji. Z uregulowań, wymienionego dokumentu, dopuszczonego jako dowód w sprawie, wynika, że obowiązek gwaranta powstaje w chwili przedłożenia złożonego pisemnego żądania i innych dokumentów wymienionych w gwarancji i nie jest uwarunkowane faktycznym niewykonaniem przez zlecającego jego zobowiązań wynikających z transakcji źródłowej, leżącej u podstaw wystawienia gwarancji. Z art. 2 i 12 „Jednolitych Reguł,” do których Bank zobowiązał się stosować, wynika konieczność złożenia na piśmie żądania zapłaty sumy gwarancyjnej wraz z oświadczeniem, że wykonawca nie wypełnił swoich zobowiązań, wynikających ze źródłowego kontraktu. Są to wymagania minimalne, jeżeli inne dokumenty nie zostały wprost wymienione. Jeśli nic innego nie wynika z treści gwarancji – ma ona charakter nieodwołalny i bezwarunkowy.

 

 

Powrót

Loding...