Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Załączenie do oferty kopii gwarancji ubezpieczeniowej

Sygn. akt: KIO/UZP 113/09, Wyrok KIO z dnia 5 lutego 2009 r.

Zamawiający w pkt. 12.8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagał, aby wykonawca wraz z ofertą złożył „oryginał dowodu wniesienia wadium”. Odwołujący do oferty załączył kopię gwarancji ubezpieczeniowej zapłaty wadium, nie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W treści gwarancji ubezpieczeniowej, w brzmieniu zgodnie z kopią załączoną do oferty Odwołującego, w pkt 6 ppkt 1 wskazano, że gwarancja wygasa również „z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności”. W ocenie składu orzekającego, należy odróżnić fakt wniesienia wadium od udokumentowania jego wniesienia. Przykładowo, Odwołujący mógł wnieść wadium w pieniądzu – gdyby w takiej sytuacji w ogóle nie dołączył do oferty „dowodu wniesienia wadium”, a przelew z żądaną kwotą wadium wpłynąłby na konto Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert, nie byłoby podstaw do wykluczenia wykonawcy. Równocześnie podkreślić należy, że Zamawiający winien mieć pewność, że wadium zostało wniesione w chwili otwarcia ofert. O ile w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta przez Zamawiającego, o tyle w przypadku wnoszenia wadium w innych formach, niż pieniężna, fakt wniesienia wadium powinien wynikać wprost ze złożonych dokumentów.

 Nie można wykluczyć sytuacji, że Zamawiający będzie mógł skorzystać (tzn. zaspokoić żądanie wypłaty określonej sumy pieniężnej w związku z zatrzymaniem wadium) z ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej złożonej w kserokopii – o ile co innego nie wynika z treści gwarancji, z treści umowy o gwarancję bądź z ogólnych warunków ubezpieczenia. W postępowaniu, w którym złożono odwołanie, Odwołujący przedłożył kopię gwarancji, w której treści postanowiono, iż wygasa ona m. in. „z chwilą zwrotu gwarancji przed upływem okresu jej ważności”. Zatem, jeżeli Zamawiający nie dysponuje oryginałem gwarancji, nie ma pewności, czy gwarancja nie wygasła na skutek „zwrotu gwarancji” (nie może być kwestionowane, że za „zwrot gwarancji” uważa się przekazanie oryginału gwarancji wystawcy gwarancji). Teoretycznie zatem jest możliwość skorzystania przez Zamawiającego z gwarancji ubezpieczeniowej, którą nie dysponuje w oryginale (zgodnie z postępowaniem wyjaśniającym w drodze mailowej z dn. 22.12.2008 r. oraz przedłożoną na rozprawie opinią radcy prawnego z dn. 21.01.2009 r.), ale tylko o tyle, o ile Odwołujący nie zwrócił jej do ubezpieczyciela. Taka sytuacja jest hipotetyczna, jednak zaistnienie jej jest możliwe, w konsekwencji czego, wobec postanowienia zawartego w pkt 6 ppkt 1 gwarancji, Zamawiający nie ma pewności, czy wadium zostało wniesione. Pewność tą zyskałby wyłącznie wówczas, gdyby przekazano mu oryginał gwarancji, lecz tego dokumentu, jak słusznie zauważył Zamawiający na rozprawie, nie można uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych (nie mieści się bowiem w katalogu dokumentów przewidzianych tamże). Reasumując, możliwość złożenia gwarancji ubezpieczeniowej w kopii nie może być rozpatrywana w oderwaniu od jej treści – w niniejszej sprawie o niemożności udokumentowania wniesienia wadium poprzez złożenie gwarancji ubezpieczeniowej w kserokopii zadecydowało brzmienie gwarancji w pkt 6 ppkt 1 gwarancji. W rezultacie należy uznać, że Odwołujący nie wniósł wadium.

 

Powrót

Loding...