Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wadium dla konsorcjum – treści gwarancji sformułowana dla jednego podmiotu, brak wymienionego podmiotu wchodzącego w skład konsorcjum

Sygn. akt KIO/UZP 554/09, z dnia 14 maja 2009 r.

Odwołujący konsorcjum firm Mostostal Warszawa S.A. (lider) i Acciona Infraestructuras S.A w Madrycie zarzucił Zamawiającemu Akademii Medycznej w Gdańsku, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektu Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) Akademii Medycznej w Gdańsku naruszył przepisy:

3/ art 24 ust. 2 pkt 4 ustawy poprzez zaniechanie wykluczenia wybranego wykonawcy, który nie wniósł wadium,

Ponadto Odwołujący stwierdził, że z załączonej do oferty konsorcjum Erbud S.A. Wolff&Muller GMBH &Co.KG gwarancji ubezpieczeniowej wynika, że została ona wystawiona na rzecz spółki Erbud, tymczasem wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu nie jest Erbud S.A. lecz konsorcjum firm, co oznacza, że gwarant nie wiedział o zamierzonym wspólnym ubieganiu się o udzielenie zamówienia przez dwóch przedsiębiorców. Tak i dokument gwarancji wadialnej nie zabezpiecza interesów Zamawiającego

Uwzględniając dokumentację postępowania, w tym treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofert złożonych przez wykonawców Krajowa Izba Odwoławcza po rozpatrzeniu wniesionych odwołań na rozprawie ustaliła i zważyła, co następuje.

Odnośnie kolejnego zarzutu ustalono, że do wybranej oferty załączono dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w której wskazano Erbud S.A. jako wykonawcę składającego ofertę na budowę Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku. Dokument zawiera klauzulę bezwarunkowego i nieodwołalnego wypłacenia Zamawiającemu wymaganej kwoty po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi, że kwota jest mu należna w związku z zaistnieniem co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Z treści tej gwarancji wynika jednoznacznie zobowiązanie gwaranta do uiszczenia należnego wadium na rzecz wymienionego Zamawiającego w związku z jednoznacznie określonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. W ocenie Izby złożona oferta została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy pomimo Ŝe nie wymienia nazwy drugiego z wykonawców składających ofertę. W razie ziszczenia się któregokolwiek z warunków wymienionych w ustawie Pzp Zamawiający będzie miał na podstawie ocenianego dokumentu uzasadnione i skuteczne roszczenie do wystawcy gwarancji o wykonanie podjętego zobowiązania.

Powrót

Loding...