Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Brak podania dokładnej nazwy postępowania

Sygn. akt: KIO 810/11 Wyrok z dnia 4 maja 2011 r.

Zarzut

Gwarancja wadialna zawiera także istotną nieprawidłowość w określeniu dokładnej nazwy konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Część I siwz zatytułowana „Instrukcja dla Wykonawców" w pkt. 11.2. ppkt 2) lit. c) stawia wymóg podania w gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej „dokładnej nazwy niniejszego postępowania" i wskazania sumy gwarancyjnej.

Przedmiotem niniejszego postępowania, którego dotyczy odwołanie, jest udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - etap I" Zadanie nr 4 - „Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej", nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego JRP-DZ-2300-26/JRP/2010 (takie oznaczenie przedmiotu postępowania znajduje się w nagłówku SIWZ).

W dokumencie gwarancji przedłożonym przez Konsorcjum Jasło nie spełniono ww. wymogu podania dokładnej nazwy postępowania. W gwarancji wskazano bowiem „Gwarancja stanowi zabezpieczenie zapłaty wadium zgodnie z wymaganiami określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr referencyjny sprawy JRP-DZ-2300-26/JRP/2010 z dnia 07.02.2011 dot. przetargu na „Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej", ogłoszonym przez Beneficjenta". Nie podano zatem dokładnej nazwy niniejszego postępowania. Ponadto Wykonawca błędnie powołuje datę 07.02.2011 r., nie jest to bowiem ani data ogłoszenia o zamówieniu, ani data publikacji SIWZ. Nie sposób zatem precyzyjnie określić, jakiego postępowania dotyczy zobowiązanie Gwaranta do zapłaty sumy gwarancyjnej, co stwarza zagrożenie dla prawidłowego zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

Postanowienie

Odnosząc się do zarzutu nieprawidłowego podania nazwy postępowań w gwarancjach ubezpieczeniowych złożonych przez Konsorcjum Krosno i Konsorcjum Jasło Izba stwierdza, iż w przedmiotowych przypadkach nie zachodzą żadne wątpliwości jakich postępowań rzeczone gwarancje dotyczą.

 

 

Powrót

Loding...