Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Podanie niepełnej nazwy przedsiębiorcy w gwarancji wadium.

Sygn. akt: KIO 810/11 Wyrok z dnia 4 maja 2011 r.

Zarzut

Gwarancja nie wskazuje pełnej nazwy Partnera Konsorcjum, tj. nazwy „Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego Zbigniew Świerkot". Taka nazwa widnieje zarówno w formularzu ofertowym, jak i w zaświadczeniu z ewidencji działalności gospodarczej Zbigniewa Świerkota. W dokumencie gwarancji pominięto część nazwy, tj. imię i nazwisko „Zbigniew Świerkot", podając jako nazwę Partnera Konsorcjum jedynie oznaczenie „Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego" ze wskazaniem adresu. Należy mieć na uwadze, że przepis art. 434 Kodeksu cywilnego wyraźnie wskazuje, iż firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko; te dwa elementy stanowią zaś obligatoryjny element (rdzeń) firmy przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. W myśl kodeksowej definicji, jak i poglądów doktryny, imię i nazwisko stanowi zatem firmę, pod jaką działa wykonawca, będący osobą fizyczną, a inne określenia, w tym przypadku „Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego" stanowią jedynie element tej firmy.

W przedmiotowej sprawie gwarancja ubezpieczeniowa załączona do oferty wskazuje, że zobowiązanym jest Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sulmierzyckiej 1-3. Skoro dokument ten nie wskazuje na Zbigniewa Świerkota, który jest wykonawcą w myśl przytoczonych przepisów, to uznać należy, iż wykonawca ten nie zabezpieczył oferty wadium. Już w orzecznictwie Zespołu Arbitrów ugruntował się pogląd, że dokument gwarancji dotknięty taką wadliwością nie stanowi zabezpieczenia interesów Zamawiającego (wyrok Zespołu Arbitrów o sygn. Akt UZP/ZO/01611/06).

Postanowienie :

W przedmiocie zarzutu podania w gwarancji przedstawionej przez Konsorcjum Jasło niepełnej firmy pod jaką p. Zbigniew Świerkot prowadzi działalność gospodarczą, tj. wskazania jedynie nazwy Zakład Instalacji Sanitarnych i Budownictwa Drogowego we Wrocławiu, Izba potwierdza, iż w treści ww. gwarancji nie podano pełnej nazwy przedsiębiorcy ubiegającego się o zamówienie. Określono jednak część jego nazwy oraz podano adres jego siedziby, a także powołano się na umowę Konsorcjum z dnia 17.01.2011 r., w której wykonawca był stroną.

Powyższe pozwala zidentyfikować podmiot w gwarancji wskazany i nie prowadzi do żadnych wątpliwości, co do okoliczności, których gwarancja dotyczy. Biorąc pod uwagę restrykcyjne regulacje prawne dotyczące prowadzenia działalności ubezpieczeniowej czy zasady współżycia społecznego i zwyczaje handlowe panujące w danej dziedzinie stosunków gospodarczych, w sposób nie budzący wątpliwości można przyjąć, iż PZU S.A. wystawiając przedmiotową gwarancję, w dobrej wierze, której domniemanie należy przyjąć, zobowiązała się do wypłaty kwoty gwarantowanej na pisemne żądanie określonego beneficjenta gwarancji, w przypadku wystąpienia wskazanych w niej okoliczności niezależnie od własnego błędu w oznaczeniu firmy pod którą osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą. Tym samym tego typu błąd w gwarancji nie prowadzi w tym przypadku do niemożliwości uzyskania kwoty gwarantowanej przez zamawiającego w sytuacjach w ustawie określonych i nie uzasadnia stwierdzenia braku przedłożenia ważnego wadium przez Konsorcjum Jasło, a tym samym brak podstaw do zastosowania dyspozycji art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp w tym przypadku.

 

 

Powrót

Loding...