Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Warunkowość gwarancji wadium wynikająca z zapisu art. 46 PZP, zapisy PZP dotyczące wadium a zapisy SIWZ.

Sygn. akt: KIO 1898/11, Wyrok KIO z dnia 16 września 2011 r.

Izba ustaliła w tym zakresie, że Zamawiający w SIWZ w pkt 9 wprowadził wymagania wobec wadium. W pkt 9.5.5 SIWZ wprowadził wymóg co do treści gwarancji wadialnych (bankowych/ubezpieczeniowych), wskazując, że w gwarancji winno znaleźć się zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty na pierwsze pisemne Żądanie zapłaty Zamawiającego, zawierające oświadczenie m.in., że „Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw oraz nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”

( Gwarancja 1 )

W spornym pomiędzy stronami postępowania odwoławczego oraz jego uczestnikiem zakresie gwarancja zawiera wskazanie co do sytuacji związanej z możliwością skorzystania z kwoty zabezpieczenia wadialnego w wysokości 300 000 PLN: „wystąpiła okoliczność, o której mowa w art. 46 ust. 4a w/w ustawy, tj.: Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 tejże ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tejże ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.”

(Gwarancja 2 )

W spornym pomiędzy stronami postępowania odwoławczego oraz jego uczestnikiem zakresie gwarancja zawiera wskazanie co do sytuacji związanej z możliwością skorzystania z kwoty zabezpieczenia wadialnego w wysokości 300 000 PLN: „Zobowiązany w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie”.

Biorąc pod uwagę przywołane zapisy gwarancji wadialnych Izba nie stwierdziła, aby zawierały one postanowienia świadczące o jakiejkolwiek warunkowości wypłaty przez gwaranta świadczenia objętego zakresem gwarancji wadialnych. Zarówno w gwarancji bankowej, jak i gwarancji ubezpieczeniowej obok opisu sytuacji ustawowych, wskazujących na możliwość zatrzymania przez Zamawiającego wadium w postępowaniu, określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, wymieniono także sytuację opisaną w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Sytuacja ta – okoliczność wskazująca na możliwość zaspokojenie się przez Zamawiającego z gwarancji wadialnych ze swej natury i ustawowego opisu ma w pewnym sensie warunkowy charakter – nie złożenie określonych dokumentów na wezwanie zamawiającego, chyba Ŝe (pod warunkiem, że) wykonawca udowodni, że nieuzupełnienie tych dokumentów wynika z przyczyn nieleżących po jego stronie. Powyższe stwierdzenie jednakże nie wskazuje na warunkowość samej gwarancji wadialnej.

Jeśli bowiem Zamawiający powoła się na taką okoliczność (wykonawca nie uzupełnił dokumentu i nie udowodnił – Zamawiającemu - że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie), dysponując ważną gwarancją wadialną, gwarant powinien mu wypłacić sumę gwarantowaną tym dokumentem. W tym bowiem zakresie nie chodzi o warunkowość wypłaty samej gwarancji, tylko o ustawowo sformułowany warunek zatrzymania wadium w określonych przewidzianych prawem warunkach. Słusznie zatem twierdził w toku rozprawy Zamawiający, że nie można czynić wykonawcom jakichkolwiek zarzutów, w sytuacji gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przedstawiają oni gwarancje wadialne, w których posłużono się literalnymi zapisami przepisu ustawy Pzp (art. 46 ust. 4a), nawet jeśli w tym zakresie sam Zamawiający nieco zmodyfikował w SIWZ swoje wymogi. Przepisy ustawy Pzp w zakresie wadium mają bowiem charakter norm ius cogens zatem nawet ich ewentualna zmiana przez Zamawiającego w SIWZ nie powoduje, że zmienia się dyspozycja normy prawnej przewidzianej w przepisie prawa w stosunkach pomiędzy podmiotami danego stosunku prawnego (zamawiający – wykonawcy).

Dodatkowo także należy wskazać, że obydwie gwarancje wadialne w swojej treści mają wyraźne literalne wskazanie, że są to gwarancje nieodwołalne i bezwarunkowe, co jednoznacznie potwierdza ich charakter.

Powrót

Loding...