Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium, jedynie w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sygn. akt: KIO 987/14  wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r.

 Zamawiający w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej podał, iż odrzucił ofertę nr 4 złożoną przez wykonawcę p.n. Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane "Hołyszko" Sp. z o.o. ul. Batorego 55A, 37-700 Przemyśl. Uzasadnienie prawne - podstawą prawną odrzucenia oferty jest art. 89 ust. 1 pkt. 5  w związku z art. 24. ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, który stanowi  "nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą" i “złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania”.  Uzasadnienie faktyczne - Zgodnie z dyspozycją rozdziału 10 S!WZ Wykonawca był związany ofertą przez okres 30 dni wraz z zastrzeżeniem, że bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Mając na uwadze powyższe Wykonawca był związany ofertą w okresie od 24.02.2014r. (wymagana przez Zamawiającego data złożenia oferty) do 25.03.2014 r. W dniu 11.03.2014 r. wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, które w związku z art. 182 ust. 6 zawiesiło bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia wyroku tj. do dnia 27.03.2014 r., a tym samym termin związania z ofertą upłynął w dniu 10.04.2014 r. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 46 ust. 1 pzp zwrócił wadium wszystkim Wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W dniu 25.03.2014 r. Wykonawca przedłożył pismo, w którym na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy pzp przedłużył termin związania z ofertą o kolejne 30 dni, jednocześnie przedłożył Aneks Nr 1 w którym zakreślono iż gwarancja ubezpieczeniowa jest ważna w okresie od dnia 24.02.2014 r. do dnia 26.04.2014 r. bez przedłożenia oryginału gwarancji, do której odwołuje się niniejszy aneks. Zamawiający podkreśla, iż na podstawie art. 85 ust. 4 pzp
przedłożenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne jest tylko z jednoczesnym przedłożeniem ważności wadium, albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium. Zamawiający pismem z dnia 8.04.2014 r. wezwał Wykonawcę do przedłużenia terminu ważności wadium jednocześnie Wykonawca został zobowiązany do przesłania lub złożenia osobistego dokumentu potwierdzającego wydłużenie ważności wadium w terminie do 9.04.2014 r. W dniu 8.04.2014 r. Zamawiający otrzymał pismo Wykonawcy, w którym poinformowano Zamawiającego, że w dniu 25.03.2014 r. wniesiono do Urzędu pismo z informacją o przedłużeniu terminu wadium oraz Aneks nr 1 do gwarancji 998a374858 o zmianie okresu ważności gwarancji zapłaty wadium do 26.04.2014 r. Zamawiający pismem z dnia 15.04.2014 r. doręczonym Wykonawcy 15.04.2014 r. wezwał go do przedłożenia oryginału wadium jednocześnie zobowiązując Wykonawcę, do przesłania lub złożenia osobistego dokumentu w terminie do 16.04.2014 r. Wykonawca w dniu 15.04.2014 r.  przedłożył oryginał dokumentu wadium. Powyższe wskazuje, iż Zamawiający nie miał  zabezpieczenia wadium w całym okresie związania ofertą. W dniu 24.04.2014 r. Wykonawca  przedłożył Aneks Nr 2 wadium wraz z wydłużeniem okresu związania ofertą do dnia 27.05.2014 r.

  Izba stwierdziła, że czynność zamawiającego dotyczącą odrzucenia oferty  w związku z wykluczeniem odwołujący uznać należało za nieprawidłową. Odnoszą się do zarzutu drugiego dotyczącego odrzucenia oferty odwołującego w związku z wykluczeniem odwołującego na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, Izba stwierdziła, że zarzut odwołującego jest zasadny. Wskazać bowiem należy, że przepis art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, nakazuje zamawiającemu dokonanie zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. W przedmiotowym postępowaniu taka sytuacja miała już miejsce, gdyż zamawiający w marcu 2014 roku dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednakże czynność zamawiającego została skutecznie zaskarżona przez odwołującego, w wyniku czego Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 27 marca 2014 r., sygn. akt KIO 478/14 uwzględniła odwołanie i nakazała zamawiającemu ponowną ocenę ofert. Zamawiający przeprowadził czynność powtórnego badania i oceny ofert, której wyniki został upubliczniony w dniu 14 maja 2014 roku. Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Wskazany przepis rozstrzyga kwestię ponownego wniesienia wadium, w przypadku gdy zostało ono zwrócone w trybie przepisu art. 46 ust. 1 ustawy Pzp. Jak wynika że wskazanego przepisu, wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium, jedynie w przypadku, gdy w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przedmiotowym postępowaniu oferta odwołującego, w wyniku powtórnej oceny ofert, nie została wybrana jako najkorzystniejsza. Biorąc pod uwagę ww. przepisy zamawiający nie miał podstaw prawnych do odrzucenia oferty odwołującego w związku z podstawami do wykluczenia z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż wykonawca- odwołujący w ogóle nie był zobowiązany do ponownego wniesienia wadium. Jedynie na marginesie Izba zwraca uwagę, że odwołujący, mimo braku takiego obowiązku, samodzielnie przedłużał ważność wadium, przedkładając zamawiającemu oryginały aneksów (1 i 2) do gwarancji wadialnej, której oryginał zamawiający zwrócił odwołującemu, po pierwszym wyborze oferty najkorzystniejszej, jednakże posiadając jej kopię w ofercie. W powyższym zakresie Izba podziela stanowisko prezentowane w wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 marca 2011 roku, sygn. akt KIO 350/11, w którym Izba stwierdziła, że “Co do zasady zatem przepisy wyraźnie nakazują Zamawiającemu zwrot wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej zaś dopiero wybór innej oferty w wyniku powtórzenie badania i oceny ofert w związku z rozstrzygnięciem odwołania skutkuje obowiązkiem żądania ponownego wniesienia wadium. Brak obowiązku wniesienia wadium przy przedłużaniu terminu związania ofertą przez wykonawców, których oferty nie zostały uznane za najkorzystniejsze, nie oznacza, że ich oferta nie może w konsekwencji czynności przyszłych być uznana za najkorzystniejszą.”, z dnia 4 czerwca 2013 r., sygn. akt KIO 1197/13, cyt. “Fakt wniesienia wadium i zapewnienia jego ciągłości nie przesądza o ciągłości terminu związania ofertą. Zabezpieczenie wadium nie jest warunkiem koniecznym dla funkcjonowania oferty wykonawcy w postępowaniu, co wynika z treści art. 46 ust. 1 i ust. 3 p.z.p., zgodnie z którymi dopuszczalny jest czasowy brak zabezpieczenia wadium w okresie pomiędzy wyborem innego wykonawcy, a powtórzeniem czynności wyboru oferty najkorzystniejszej wskutek rozstrzygnięcia odwołania. Zasada ta nie zachodzi w odniesieniu do terminu związania ofertą – zgodnie z art. 182 ust. 6 p.z.p. termin ten ulega zawieszeniu, ale nie następuje przerwa w jego ciągłości.” oraz z dnia 11 marca 2013 r., sygn. akt KIO 1263/13, cyt. Żaden przepis p.z.p. nie formułuje wprost obowiązku zachowania ciągłości zabezpieczenia oferty wadium przez cały okres związania ofertą, w tym także w czasie trwania postępowań odwoławczych, tj. w czasie zawieszenia biegu terminu związania ofertą. Obowiązek wniesienia nowego wadium albo przedłużenia okresu ważności wadium w czasie zawieszenia biegu terminu związania ofertą, w toku postępowania odwoławczego, należy wywieść z samej istoty i funkcji wadium. Warunek uczestnictwa, jakim jest wniesienie wadium w określonej wysokości, musi być spełniony przez wykonawcę od chwili otwarcia ofert przez cały okres związania ofertą aż do zawarcia umowy, z wyjątkiem regulacji art. 46 ust. 1 i ust. 3 p.z.p.”. Przepis art. 85 ust. 4 ustawy Pzp, jednoznacznie odnosi się dwóch okoliczności, cyt. “Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.”. Pierwsza dotyczy okoliczności dokonywanych przed wyborem oferty najkorzystniejszej (zdanie 1). Druga okoliczność koreluje z przepisami art. 46 ust. 1 i 3 ustawy Pzp i dotyczy czynności po wyborze oferty najkorzystniej, włącznie z procedurą odwoławczą (zdanie 2). Reasumując stwierdzić należało, że czynność zamawiającego była wadliwa, nieznajdująca oparcia w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

Powrót

Loding...