Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej wadium.

 

 Gwarancja ubezpieczeniowa

WADIUM

Numer .........................................................

 

Gwarant :
.............................................................
.............................................................

Beneficjent :
.............................................................
.............................................................

Zobowiązany, wykonawca :
.............................................................
.............................................................

 

1.

Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacić  Beneficjentowi gwarancji,  kwotę w wysokosći .............. ( słownie : ..........) równą kwocie wadium, po ptrzymaniu pisemnego wezwania do zapłaty bez konieczności jego uzasadniania, jeżeli wystąpił przynajmniej jeden z warunków zatrzymania wadium, określony w ustawie  z nia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177).

2.

Niniejsza gwarancja zabezpiecza zobowiązanie Zobowiązanego do wniesienia wadium z tytyłu ..................................( nazwa postepowania ).

3.

Gwarancja jest ważna w okresie od dnia .............. do dnia ................  ( okres ważnosi gwarancji ).

4.

Kwota gwarancji stanowi górna granicę odpowiedzialności Gwaranta, każda wypłata z tytułu gwarancji pomiejsza odpowiedzialność gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty. 

5.

Roszczenia z tytułu zawartej gwarancji powinny być składane w okresie jej obowiązywania.

6. 

Gwarancja wygasa automatycznie po upływie okresu jej obowiązywania, a także w przypadku :

a) gdy oryginał gwarancji zostanie zwrócony przed upływem terminu jej ważności,

b) gdy Beneficjent zwolni Zobowiązanego lub Gwaranta za zobowiązań wynikajacych z gwarancji,

c) gdy zostanie wyczerpana suma gwarancyjna ( kwota wadium ),

d) gdy Wykonawca wycofa ofertę prze upływem terminu składania ofert,

e) gdy zostanie wypłacona cała suma gwarancyjna,

f) gdy Wykonawca zawrze umowę na realizację zadania o którym mowa w pkt. 2 i wniesie wymagane zabezpieczenie tej umowy.

 

  

 

 

 

Loding...