Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej na wytwarzanie paliw ciekłych oraz na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą.

GWARANCJA BANKOWA / UBEZPIECZENIOWA Nr …………
udzielona w dniu ………… w …………

 

1.    Oznaczenie Gwaranta, w którym należy podać pełną nazwę banku / zakładu ubezpieczeń, udzielającego gwarancji, zgodną z wpisem w rejestrze przedsiębiorców KRS, adres siedziby, numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, NIP, numer wpisu w wykazie gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.), z podaniem numeru i daty komunikatu Ministra Finansów o tym wpisie, osoby reprezentujące, 

2.    Oznaczenie Dłużnika, tj. podmiotu, za który gwarantuje bank / zakład ubezpieczeń, składający zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej, wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą lub koncesji na wytwarzanie paliw ciekłych albo w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych na podstawie posiadanej koncesji; należy podać pełną nazwę Przedsiębiorcy, zgodną z wpisem w rejestrze przedsiębiorców KRS, adres siedziby, numer wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS, NIP,

3.    Beneficjent Gwarancji: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, NIP: 526-21-10-005, REGON: 012726443, zwany dalej „Beneficjentem”,

§ 1

Niniejsza gwarancja stanowi zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,  z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem energetycznym”, i jest udzielana w celu zabezpieczenia, wraz z odsetkami za zwłokę, należności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw ciekłych / obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą, z tytułu:

1) opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 Prawa energetycznego,

2) kar, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 12 Prawa energetycznego,

3) opłaty zapasowej, o której mowa w art. 21b i kar, o których mowa w art. 63 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1190,
z późn. zm.),

 

1) kar za niezrealizowanie obowiązków, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.),

 

2) kar za wprowadzanie do obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych, o których mowa w art. 3-5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.),

 

3) zobowiązań podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

 

- których obowiązek zapłaty powstał lub może powstać w okresie od dnia ……… do
   dnia ……… .

§ 2

 Gwarant zobowiązuje się do zapłacenia, bezwarunkowo i nieodwołalnie, na każde wezwanie Beneficjenta, zabezpieczonej kwoty należności z tytułu określonego w § 1, do uiszczenia której zobowiązany jest Dłużnik wraz z odsetkami za zwłokę, do łącznej kwoty 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), jeżeli roszczenie o jej zapłatę stanie się wymagalne.

 § 3

 Łączna kwota wskazana w § 2, stanowi górną granicę odpowiedzialności Gwaranta (suma gwarancyjna).

 § 4

 Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji wygasa z dniem, w którym zobowiązania podatkowe oraz należności określone w § 1, wygasną lub nie będą mogły już powstać.

 § 5 

  1. Gwarant dokona zapłaty na pierwsze, pisemne wezwanie Beneficjenta, doręczone  za potwierdzeniem odbioru, na adres siedziby Gwaranta, w okresie trwania odpowiedzialności Gwaranta z niniejszej gwarancji, o którym mowa w § 4,  w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego wezwania, na rachunek bankowy wskazany w tym wezwaniu. Wezwanie winno być podpisane przez Beneficjenta gwarancji lub osoby przez niego upoważnione, przy czym do wezwania powinna być załączona uwierzytelniona urzędowo kopia tego upoważnienia. 
  2. Wezwanie, o którym mowa w ust. 1, powinno także zawierać oświadczenie Beneficjenta, iż jego roszczenie o zapłatę kwoty należności, z tytułu określonego w § 1, stało się wymagalne

 § 6

 Każda płatność z niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu tej gwarancji, o zapłaconą kwotę.

 § 7

 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej gwarancji mają zastosowanie przepisy Prawa energetycznego, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1190, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1164, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. Nr 169, poz. 1200, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.) / ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 950, z późn. zm.)oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

 § 8

 Wszelkie spory powstałe na tle realizacji gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

 

 

 

 

 

 

 

Loding...