Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej zwrotu zaliczki.

Gwarancja ubezpieczeniowa

zwrotu zaliczki

Numer .........................................................

 

Gwarant :
.............................................................
.............................................................

Beneficjent :
.............................................................
.............................................................

Zobowiązany, wykonawca :
.............................................................
.............................................................

1. 

Na podstawie niniejszej gwarancji Gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo i nieodwołalnie wypłacić Beneficjentowi gwarancji,  kwotę do wysokosći .............. ( słownie : ..........) za zobowiazania Zobowiązanego dotyczące zwrotu zaliczki przekazanej Zobowiążanemu na poczet realizacji zamowienia :
...........................................................................................................................................................(opis przedmiotu umowy, nazwa zadania)

 

2. 

Kwota gwarancji (suma gwarancyjna) stanowi górna granicę odpowiedzialności Gwaranta, każda wypłata z tytułu gwarancji pomiejsza odpowiedzialność gwaranta o wysokość wypłaconej kwoty. 

3.

Niniejsza gwarancja jest ważna w okresie od ........... do ..........

4.

Wszelkie roszczenia z tytylu zawartej umowy gwarancji muszą być zgłaszane w okresie ważności gwaracnji, w przypadku zgłoszenia roszczeń po tym okresie Gwarant może uznać je za nieważne.

5.

Gwarant wypłaci kwotę roszczenia w terminie dni .......... , licząc od dnia w którym otrzymał od Beneficjenta gwarancji wezwanie o zapłatę roszczenia.

6.

Wezwanie o którym mowa w pkt. 5 powinno zawierać oświadczenie Beneficjenta, że żadanie do zapłaty jest zasadne i należne w związku z nierozliczeniem zaliczki przekazanej Zobowiązanemu, który, pomimo pisemnego wezwania od Beneficjenta nie rozliczył otrzymanej zaliczki.

7.

Gwarancja wygasa całkowicie i automatycznie gdy :

  • Oryginał gwarancji zostanie zwrócony przed koncem okresu jej obowiazywania.
  • Beneficjent zwolni Zobowiązanego lub Gwaranta za zobowiązań wynikajacych z gwarancji.
  • Upłynie termin obowiazywania gwarancji.
  • Wypłacone świadczenia z tytułu umowy gwarancji ubezpieczeniowej wyczerpią sumę gwarancyjną.

8.

Wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji nie mogą być przeniesione na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Gwaranta.

9.

Dokument gwarancji sporządzono w jednym egzemplarzu i powinien on zostać zwrócony Gwarantowi niezwłocznie po uplywie terminu jej obowiązywania.

10.

Wszelki spory pozostające w wziązku z treścią gwarancji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ..................... ( siedziba Gwaranta lub Beneficjenta ).

 

............................................................................
Podpis i pieczeć gwaranta

 

 

 

Loding...