Witaj na stronie Wadium.pl  Zparaszamy do współpracy Godziny pracy: Pn – Pt 800 – 1700

Szybka analiza wnioskodawcy

Sprawdź jakie informacje sa potrzebne do analizy firmy aby otrzymać gwarancje.

ANALIZA PRZESIĘBIORSTWA

Procedurę zostaw nam

Procedura otrzymania gwarancji to kilka etapów przez które pomożemy Ci przejść.

PROCEDURA

Zamień gotówkę na gwarancję

Nie blokuj gotówki, sprawdź jakie gwarancje są oferowane i wybierz właściwą dla twojej firmy.

GWARANCJE

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych ( gwarancja turystyczna ).

Beneficjent Gwarancji:
Marszałek Województwa...................

UMOWA GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ
w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

nr …………….
z dnia …………...............………………
(data wystawienia gwarancji)

§ 1
……………………………………..........................................................................................................
(podmiot udzielający gwarancji, zwany dalej „Gwarantem”)
reprezentowany przez: …….……………………………………............................................................
działając na zlecenie
…………………………………............................................................................................................
(podmiot zlecający udzielenie gwarancji, zwany dalej „Zleceniodawcą”)
reprezentowanego przez: ……………………………………

zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 6 niniejszej umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zwanej dalej „Gwarancją”, nieodwołalnie i bez stawiania innych warunków niż przewidziane w niniejszej Gwarancji, na pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji, zwanego dalej „Beneficjentem”, lub wskazanej przez niego jednostki, do:

1) zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu,

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, w wypadku gdy z przyczyn dotyczących

Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu

— stosownie do przepisów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z poźn. zm.).

§ 2

1. Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota  …………. złotych

(słownie złotych: ……... 00/100), zwana dalej „Sumą Gwarancji”, co stanowi równowartość kwoty ……………........................……… euro (słownie euro: …………..……………..……………..……………..……………..…………...) przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w ktorym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu …….....................…… roku (1 euro = ……….. zł).

2. Gwarant wylicza wysokość Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentow dostarczonych przez Zleceniodawcę.

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę wyliczenia wysokości Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta z tytułu Gwarancji  aż do wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to rownież wypłaty dokonanej przez Gwaranta Beneficjentowi w formie zaliczki przewidzianej w § 4 ust. 4, chyba że Beneficjent dokonał zwrotu tej zaliczki.

 § 3

1. Gwarancja obowiązuje od dnia ……………… (początek obowiązywania gwarancji) do dnia.……………….. (koniec obowiązywania gwarancji)*, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte przez Zleceniodawcę z klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie obowiązywania Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacje o wystąpieniu zdarzenia objętego Gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji.
3. W sytuacjach spornych, w wypadku wystąpienia przez klienta Zleceniodawcy na drogę sądową w zakresie roszczeń objętych Gwarancją w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji, roszczenia z Gwarancji mogą być zgłaszane w terminie 60 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.
§ 4
1. Wypłata z Gwarancji z tytułu określonego w § 1 pkt 1 nastąpi na żądanie Beneficjenta lub wskazanej przez niego jednostki, skierowane do Gwaranta na piśmie pod rygorem nieważności żądania, z wyjątkiem przypadku, w którym żądanie Beneficjenta jest przekazane w sposób, o którym mowa w ust. 4.
2. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej żądania;
2) oświadczenie Beneficjenta o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty z Gwarancji;
3) oświadczenie Beneficjenta o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1;
4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji.
3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jeżeli czynności związane z zapewnieniem powrotu klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, wykonuje Gwarant na podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Beneficjenta.
4. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi w formie zaliczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii żądania zapłaty przesłanej drogą elektroniczną lub faksem. Oryginał żądania Beneficjent niezwłocznie przesyła Gwarantowi.
5. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia Gwarantowi pisemnego rozliczenia otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.
§ 5
1. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 2 i 3 kierowane jest do Gwaranta przez Beneficjenta w formie pisemnej pod rygorem nieważności żądania i zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej żądania;
2) oświadczenie Beneficjenta o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty z Gwarancji.
2. Do żądania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) kopię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Zleceniodawcą i klientem Zleceniodawcy;
2) kopię dowodu wpłaty na rzecz Zleceniodawcy należności za imprezę turystyczną określonej w umowie, o której mowa w pkt 1;
3) oświadczenie klienta Zleceniodawcy stwierdzające niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązań umownych o określonej wartości;
4) oświadczenie klienta Zleceniodawcy zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z Gwarancji

3. Załączniki, o których mowa w ust. 2, może przekazać Gwarantowi klient Zleceniodawcy lub Beneficjent w imieniu klienta Zleceniodawcy.
4. Wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom Zleceniodawcy dokonuje Gwarant.
5. Po otrzymaniu dokonanego przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom Zleceniodawcy, Beneficjent wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.
6. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant.

§ 6

1. Stwierdzenie niewypłacalności Zleceniodawcy, o której mowa w § 1, następuje na podstawie oświadczenia Zleceniodawcy następującej treści:
„Oświadczam, że z powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązać się z umów o świadczenie usług turystycznych zawartych z klientami w okresie od dnia ……………………. do dnia ……………………. oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)”, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku braku możliwości uzyskania oświadczenia Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1—3 bez uzyskania tego oświadczenia, jeżeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują, że Zleceniodawca nie jest w stanie wywiązać się z zawartych umów objętych Gwarancją oraz zapewnić pokrycia kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną stosownie do przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
§ 7
Gwarancja wygasa przed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1, w następujących przypadkach:
1) z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;
2) z dniem, w którym decyzja Beneficjenta o zakazie wykonywania przez Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stała się ostateczna, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających z Gwarancji, dotyczących umów zawartych przez Zleceniodawcę z klientami Zleceniodawcy w okresie obowiązywania Gwarancji.
§ 8
1. Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.
2. Podstawą do żądania zapłaty z Gwarancji jest wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały.

§ 9
Przedmiot i zakres prowadzonej działalności objętej Gwarancją:
..........................................................................................................................................................

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
§ 10
W ramach prowadzonej działalności objętej Gwarancją Zleceniodawca pobiera przedpłaty/nie pobiera przedpłat** w terminach i wysokości:
……………………………………………………………………………………………………………............
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

§ 11
W granicach Sumy Gwarancji Gwarancją objęte są wszystkie należności, o których mowa w § 1, w tym powstałe w wyniku umyślnego działania lub na skutek rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy lub osób działających w jego imieniu.
§ 12
1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem Gwarancji, numer faksu, adres e-mailowy …………….…………………………….......………
2. W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tej zmianie Beneficjenta.
§ 13
Gwarancję sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Zleceniodawcy i Gwaranta.

 

Loding...